Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Inga Čerepokienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Teikia informaciją į Komisiją besikreipiantiems interesantams, priima jų prašymus ir skundus, kad būtų užtikrintas „vieno“ langelio aptarnavimo principas.
• Aptarnauja ir konsultuoja į Komisiją telefonu besikreipiančius interesantus, esant reikalui tiesiogiai juos nukreipia į atitinkamus struktūrinius padalinius, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas.
• Veda interesantų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knygą, tam, kad būtų vykdoma analizė ir teikiami siūlymai kokybiškesniam interesantų aptarnavimui.
• Vykdo dokumentų valdymo sistemos administratoriaus darbą, siekiant operatyvios ir sisteminės Komisijos veiklos.
• Registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus, užtikrina dokumentų judėjimą Komisijoje, vykdo pavedimų kontrolę, siekiant efektyvios Komisijos veiklos.
• Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų paklausimus ar prašymus, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui nustatyti tikslai.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų srities arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį organizuojant institucijos korespondencijos valdymą.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –Komisija) nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-25 16:22