Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Irena Burdulytė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Analizuoja gamtinių dujų įmonių ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Komisijos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius, rengia ketvirtines dujų rinkos stebėsenos ataskaitas ir pateikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutinių ribų ir konkrečių gamtinių dujų kainų lygio nustatymo bei gamtinių dujų sektoriaus veiklos.
 • Atlieka gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimus, rengia išvadas dėl galimo piktnaudžiavimo didele įtaka gamtinių dujų rinkoje atvejų ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl problemos sprendimo.
 • Dalyvauja reguliuojamų gamtinių dujų kainų nustatymo metodikų, gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.
 • Analizuoja gamtinių dujų įmonių parengtas sistemų balansavimo taisykles, apskaitų atskyrimo taisykles bei balansavimo kainų skaičiavimo metodikas, teikia konkrečias rekomendacijas jų tobulinimui, siekiant nustatyti ir užtikrinti objektyvias, skaidrias ir nediskriminacines balansavimo paslaugos kainas.
 • Modeliuoja kainų skaičiavimo principus, nustatant kainų viršutines ribas ir jas koreguojant, atlieka skaičiavimus, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
 • Nagrinėja, tikrina ir įvertina gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, esant reikalui, nurodo įmonėms jų klaidas, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
 • Skaičiuoja ir vertina konkrečias sistemos balansavimo kainas bei buitinių vartotojų prijungimo įkainius, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti šių paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstus įkainius.
 • Tikrina gamtinių dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, ilgalaikes veiklos programas, ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų ir programų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
 • Nagrinėja gamtinių dujų įmonių prašymus išduoti ar pakeisti licencijas perduoti, skirstyti, laikyti, skystinti ar tiekti dujas bei teikti išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo.
 • Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus ir teikia atsakymus bei paaiškinimus vartotojams dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą.
 • Prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalą, formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų skyriaus veiklos klausimais tvarkymas.
 • Dalyvauja rengiant metinius skyriaus veiklos planus, metines skyriaus veiklos ataskaitas ir gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties ar technologijos mokslų studijų srities arba jiems prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį gamtinių dujų sektoriaus kainodaros srityje.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.Paskutinis atnaujinimas: 2011-09-27 12:52