Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Irena Kazakevič

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

  • Organizuoja Komisijos archyvo formavimą: sudaro metinį dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, prižiūri dokumentų saugojimą struktūriniuose padaliniuose, tikrina ar Komisijos padaliniuose tinkamai tvarkomi dokumentai, jų registracija, formuojamos ir laikomos bylos bei užtikrina jų perdavimo į archyvą tvarką, tam, kad būtų susisteminti dokumentai ir sudarytos bylos pagal Komisijos dokumentacijos planą.
  • Rengia dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui aktus, naikinimo aktus, rūpinasi dokumentų tvarkymo procedūrų tobulinimu.
  • Atlieka Komisijos padaliniuose parengtų archyviniam saugojimui dokumentų įrišimą ir priima juos saugoti taisės aktų nustatyta tvarka.
  • Įformina bylų, dokumentų, saugomų Komisijos archyve išdavimą Komisijos darbuotojams, rengia atsakymų projektus ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, teisėsaugos bei kitoms institucijoms, prašančioms pateikti dokumentų, saugomų Komisijos archyve, kopijas.
  • Teikia metodinę ir praktinę pagalbą Komisijos darbuotojams įforminant bylas, taikant Dokumentų tvarkymo bei Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
  • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2012-09-14 10:52