Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Jurga Baršauskienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ar dalyvauja rengiant kainų nustatymo metodikas bei kitus teisės aktus skyriaus veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
 • Analizuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus skaičiavimus bei teikia apie juos išvadas, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, apskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
 • Siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo nuostatas, tikrina, kaip gamtinių dujų sektoriuje yra taikomos valstybės reguliuojamos kainos.
 • Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl gamtinių dujų sektoriaus įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatų, sąnaudų pagrįstumo bei kitais skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Sistemina ir analizuoja ekonominę-finansinę, ūkinę, normatyvinę, statistinę bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Nagrinėja skundus bei rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Renka, sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus, tobulinant gamtinių dujų sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Rengia metines ataskaitas apie gamtinių dujų sektoriaus veiklą ir skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, kad pristatytų skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
 • Rengia ir derina gamtinių dujų sektoriaus metinių ataskaitų Europos Komisijai projektus, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Vykdo funkcijas, susijusias su gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
 • Atstovauja Komisiją Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, gamtinių dujų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Komisijos pavedimu atstovauja Komisiją, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties ar technologijos mokslų studijų srities arba jiems prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį įmonių ūkinės-finansinės analizės srityje.
 • Mokėti anglų ar kitą užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, akcinių bendrovių, energetikos ūkio veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-31 10:40