Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Justas Černiauskas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Formuoja ir tvarko gamtinių dujų įmonių ūkinės finansinės veiklos rodiklių duomenų bazę, kuria naudojamasi siekiant įvertinti licencijuojamų gamtinių dujų įmonių veiklą bei šiai veiklai reikalingas sąnaudas ir finansinį pajėgumą.
 • Formuoja ir tvarko gamtinių dujų tiekimo įmonių dujų importo/pardavimo kainų duomenų bazę, kuria naudojamasi siekiant įvertinti gamtinių dujų įmonių sąnaudų pagrįstumą.
 • Nagrinėja gamtinių dujų bendrovių metinius ūkinės – finansinės veiklos rodiklius, apibendrina gautus rezultatus ir pateikia suvestines tiesioginiam vadovui bei kitiems Dujų skyriaus darbuotojams, siekiant įvertinti šių įmonių veiklos efektyvumą.
 • Parengia ir teikia licencijuotų gamtinių dujų bendrovių ekonominių, finansinių rodiklių suvestines metinei skyriaus veiklos ataskaitai.
 • Tikrina gamtinių dujų perdavimą, skirstymą, skystinimą ir laikymą vykdančių bendrovių pagal Komisijos patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimus; kontroliuoja Komisijos suderintų ar nustatytų paslaugų kainų ir tarifų taikymą, siekiant užtikrinti gamtinių dujų kainų taikymo reikalavimų įgyvendinimą.
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenis, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gamtinių dujų kainų ir tarifų taikymo, prijungimo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti vidurinį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.Paskutinis atnaujinimas: 2012-09-13 10:34