Komunalinių paslaugų skyrius

 1. Rengia šilumos ir karšto vandens bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikų projektus ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 2. Analizuoja ir vertina pateiktus prašymus dėl šilumos ir karšto vandens bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu paslaugų teikimo vežėjams tarifų maksimalių dydžių, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 3. Nagrinėja bei vertina investicijas arba veiklos ir plėtros planus, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, nusidėvėjimo normatyvus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Komisijos posėdžiams.
 4. Kontroliuoja, kaip pagal Komisijos patvirtintas šilumos ir karšto vandens bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia siūlymus Komisijos svarstymui, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 5. Rengia karštą vandenį ir (ar) centralizuotai šilumos energiją gaminančioms ir (ar) tiekiančioms įmonėms ir vartotojams šilumos, karšto vandens ir kuro suvartojimo normų, apskaitos bei tiekimo ir vartojimo veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektus ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 6. Rengia šilumos paskirstymo vartotojams rengimo ir taikymo taisyklių projektus, rengia Komisijos rekomenduojamus bei derina vartotojų siūlomus šilumos paskirstymo metodų projektus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 7. Nagrinėja prašymus dėl konkurencinio vartotojo statuso suteikimo bei šilumos kainų konkurenciniams vartotojams nustatymo, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
 8. Dalyvauja nagrinėjant skundus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos srautų balansavimo, nepriklausomų gamintojų pagamintos šilumos, atitinkančios nustatytus reikalavimus nesupirkimo, kainų ir tarifų nustatymo, taikymo, investicijų derinimo ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 9. Kaupia, analizuoja bei viešina informaciją apie šilumos tiekėjų naudojamų kuro rūšių kainas.
 10. Numato priemones konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir teikia siūlymus Komisijai dėl jų įgyvendinimo užtikrinimo.
 11. Nagrinėja viešųjų vandens tiekėjų prašymus dėl kompensacijos dydžio ir mokėjimo tvarkos abonentui savo iniciatyva nutraukus sutartį, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 12. Kaupia, sistemina, analizuoja reguliuojamų įmonių finansines, ekonomines, technologines suvestines, prireikus teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 13. Nagrinėja reguliuojamų įmonių prašymus išduoti ar pakeisti šilumos ir viešojo vandens tiekimo licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 14. Tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus.
 15. Atlieka licencijuojamų įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimą, kontroliuoja, ar reguliuojamos įmonės atitinka licencijuojamos veiklos reikalavimus bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
 16. Kontroliuoja Komisijos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Komisijos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymo Komisijos posėdžiui.
 17. Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja vartotojų skundus.
 18. Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 19. Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 20. Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Komisijai, tobulinant šilumos ir vandens sektorių ekonominį reguliavimą.
 21. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 22. Pagal Skyriaus kompetenciją teikia gaires strateginiam planui parengti.
 23. Rengia Skyriaus metinį darbo planą bei metines veiklos ataskaitas.
 24. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui.
 25. Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko ir kuruojančio Komisijos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-10 13:24