Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Povilas Kazlauskas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų ar kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisę ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti Komisijos priimamų nutarimų, kitų sprendimų teisėtumą.
 • Rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, ypač šilumos ūkio ir dujų energetikos srityse.
 • Analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja, siekiant užtikrinti Komisijos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
 • Vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
 • Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją.
 • Atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Komisijos interesų atstovavimą.
 • Analizuoja, prireikus ruošia sutarčių, susijusių su Komisijos veikla, projektus, ir juos vizuoja, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
 • Vedėjo pavedimu nagrinėja arba dalyvauja su kitais skyriais nagrinėjant ginčus ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiui, teikia pažymas kitais klausimais Komisijos posėdžiui ir rengia atitinkamų Komisijos nutarimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
 • Koordinuoja viešuosius pirkimus, prireikus vizuoja Komisijos Viešųjų pirkimų komisijos parengtus konkurso sąlygų dokumentus, konsultuoja Komisijos darbuotojus, rengiančius pirkimo dokumentus, dalyvauja nagrinėjant tiekėjų (rangovų) pretenzijas ir kitus klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.
 • Dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitų Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais šių komisijų veiklos klausimais.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 • Teikia ir keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitų valstybių institucijomis, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais.
 • Formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 • Dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas skyriaus veiklos efektyvumas.
 • Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.
 • Turėti praktinio darbo patirties viešojo administravimo srityje.
 • Turėti teisinio darbo patirties energetikos srityje.
 • Turėti patirties vykdant viešuosius pirkimus.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
 • Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų projektų vertinimo atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, teisės aktų rengimą, turėti patirties atliekant teisės aktų projektų analizę.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus.
 • Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.Paskutinis atnaujinimas: 2011-10-12 14:44