Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Regina Bružienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, paskirto užduotis skyriaus darbuotojams, nustato užduočių atlikimo terminus, sprendžia visus klausimus, susijusius su skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų pasiekti Finansų skyriaus nuostatuose numatyti uždaviniai bei atliekamos funkcijos.
• Atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas, siekiant užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę:
- tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus taikant šiuolaikines apskaitos kompiuterizavimo priemones, siekiant, kad būtų:      
- apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų judėjimu;
- teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas gyventojų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo fondą, įsiskolinimas juridiniams ir fiziniams asmenims;
- buhalterinės apskaitos formos būtų pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos Finansų ministerijai.
• Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą Komisijos pirmininkui ir Administracijos direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms.
• Teikia Komisijos pirmininkui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
• Vykdo išakstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
• Rengia Komisijos finansinę atskaitomybę finansinių ir finansinių ataskaitų rinkinius bei teikia Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais.
• Kontroliuoja, kad būtų:
- teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, griežtai laikomasi etatinės ir finansinės drausmės;
- laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio bei trumpalaikio turto, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;
- padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;
- teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.
• Sudaro Komisijos išlaidų sąmatas pagal valstybės funkcijas bei ekonominę klasifikaciją ir nustatyta tvarka ir terminais pateikia Finansų ministerijai, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai nustatytų funkcijų vykdymą.
• Dalyvauja rengiant Komisijos strateginį veiklos planą, tam, kad būtų efektyviai panaudoti turimi ir planuojami gauti finansiniai ir materialiniai ištekliai Komisijos misijai vykdyti, numatytiems Komisijos strateginiams tikslams pasiekti.
• Rengia mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS).
• Pildo finansinių ataskaitų rinkinių duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
• Vizuoja apskaitos dokumentus, įsakymus dėl komandiruočių, darbuotojų darbo užmokesčio, priemokų bei priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, prekių, darbų bei paslaugų atlikimo sutartis, siekiant užtikrinti tinkamą materialinių vertybių bei darbo užmokesčio fondo administravimą.
• Užtikrina, kad būtų tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos skyriaus bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą.
• Vykdo kitus Komisijos pirmininko ir Administracijos direktoriaus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą.
• Mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) NAVISION Financials, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas-Alga) bei buhalterinės apskaitos (Stekas-Apskaita) programomis, reikalingomis užtikrinti buhalterinę apskaitą bei MS Office programomis.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, biudžeto sandaros, valstybės iždo įstatymus, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinę buhalterinę apskaitą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei Komisijos veiklą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-02 08:56