Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Sonata Bikinienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Apskaičiuoja pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, tvarko atlyginimų registrus, pateikia darbuotojams atsiskaitymo lapelius, pažymas apie darbo užmokestį, tvarko darbuotojų asmens korteles, siekiant užtikrinti teisingą biudžeto lėšų darbo užmokesčiui panaudojimą ir atsiskaitymą laiku su darbuotojais.
• Apskaičiuoja ir laiku perveda gyventojų pajamų mokestį, sudaro ir nustatytu laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išlaikytą ir sumokėtą pajamų mokestį, siekiant užtikrinti teisingą duomenų pateikimą apie apmokestinamąsias pajamas.
• Apskaičiuoja socialinio draudimo mokesčius bei nedarbingumo pašalpas, laiku perveda lėšas socialiniam draudimui, veda priskaitymų socialiniam draudimui apskaitą, nustatytu laiku sudaro ir pateikia SODRAI ataskaitas, siekiant užtikrinti teisingą duomenų pateikimą apie socialinio draudimo priskaitymus ir įmokas.
• Rengia ketvirtines ir metines ataskaitas Statistikos departamentui, siekiant laiku pateikti duomenis.
• Tvarko ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus bei atsargų buhalterinę apskaitą, tikrina jų nurašymo teisingumą, veda ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) buhalterinę apskaitą, sudaro apskaitos registrus, siekiant užtikrinti tinkamą materialinių vertybių administravimą.
• Tvarko apskaitą su atsiskaitytinais asmenimis (komandiruočių išlaidos, atsiskaitymai pagal avansines apyskaitas), siekiant užtikrinti tinkamą biudžeto lėšų panaudojimą.
• Tvarko gaunamų iš energetikos įmonių pajamų buhalterinę apskaitą.
• Teikia apskaitos duomenis Finansų skyriaus vedėjui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas.
• Kas ketvirtį teikia duomenis apie vidutinį darbuotojų darbo užmokestį patalpinimui Komisijos tinklapyje.
• Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytus reikalavimus sudaro apskaitos registrus, įformina buhalterines apskaitos bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų saugojimas.
• Finansų skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą.
• Mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) NAVISION Financials, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas-Alga) bei buhalterinės apskaitos (Stekas-Apskaita) programomis, reikalingomis užtikrinti buhalterinę apskaitą bei MS Office programomis.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, biudžeto sandaros, valstybės iždo įstatymus, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinę buhalterinę apskaitą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei Komisijos veiklą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-02 09:12