Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Tautvydas Puidokas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia karštą vandenį ir (ar) centralizuotai šilumos energiją gaminančioms ir (ar) tiekiančioms įmonėms ir vartotojams šilumos, karšto vandens ir kuro suvartojimo normų, apskaitos ir vartojimo veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektus ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• Rengia šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių projektus, rengia Komisijos rekomenduojamus bei derina vartotojų siūlomus šilumos paskirstymo metodų projektus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• Rengia daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų metodikos projektus.
• Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant ir skirstant energiją bei rengia ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus.
• Dalyvauja nagrinėjant Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ar Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, teikia siūlymus bei informaciją, reikalingą atsakymams į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ar Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymus parengti.
• Atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia atsakymų į šiuos prašymus projektus, konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, raštu, telefonu, pagal kompetenciją rengia raštų bei Komisijos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
• Analizuoja vartotojų ir kitų asmenų teisių pažeidimus, jų priežastis ir teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio jų sprendimo.
• Statistikos tikslais, nustatytais terminais ir tvarka, atlieka vartojimo ginčuose bei vartotojų ir energetikos įmonių prašymuose keliamų problemų analizę ir dinamiką, kontroliuoja, kaip laikomasi Šilumos ūkio ir kituose, departamento kompetencijos srityje esančiuose, įstatymuose nustatytų draudimų bei reikalavimų, siekiant įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką energetikos srityje.
• Bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis vartotojų ir kitų asmenų teises ginančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo gerinimo, siekiant operatyviau spręsti vartotojų ir kitų asmenų problemas šilumos tiekimo srityje bei įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
• Pagal kompetenciją rengia Komisijos interneto portalui skirtą informaciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties centralizuoto šilumos tiekimo srityje.
• Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.
    Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-06 13:15