Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Teisės skyrius

  • Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų ar kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikti išvadas dėl jų.
  • Užtikrina Komisijos priimamų nutarimų, kitų sprendimų. Komisijos pirmininko įsakymų teisėtumą ir pagrįstumą (tikrina projektus, vizuoja nutarimus, kitus sprendimus ir įsakymus. Atsisakius vizuoti - rengia motyvuotą pažymą su siūlymais).
  • Atstovauja Komisijai teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, prašymus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose bei įstaigose.
  • Rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų bei Komisijos skyrių parengtų teisės aktų projektų.
  • Analizuoja ir rengia Komisijos sudaromas sutartis, susijusias su Komisijos veikla.
  • Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų. Komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą.
  • Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų, paklausimų (klausimų) nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų jiems rengimą.
  • Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
  • Komisijos pirmininko ar kuruojančio Komisijos nario pavedimu išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, atliekant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti, energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos, taip pat vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų; ir teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiui.
  • Komisijos pirmininko ar kuruojančio Komisijos nario pavedimu tiria administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei teikia jas nagrinėti Komisijos posėdžiui.
  • Prireikus dalyvauja skyriuose organizuojamuose interesantų priėmimuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.
  • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.
  • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
  • Prireikus teikia ir keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
  • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą bei strateginį planą ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
  • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
  • Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
   Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-03 07:53