Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Tomas Milašauskas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Rengia ar dalyvauja rengiant elektros sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas ir taisykles bei kitus teisės aktus skyriaus veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Elektros energetikos įstatymo reikalavimus.
• Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų elektros kainų skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
• Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus, tobulinant elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
• Pagal skyriaus kompetenciją rengia Komisijos teisės aktų projektus elektros energijos sektoriaus licencijavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti elektros sektoriaus licencijavimo efektyvumą.
• Rengia skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Komisijos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Kontroliuoja metinių elektros rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektų rengimą ir derinimą, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
• Derina skyriaus parengtas pažymas Komisijos posėdžiams, pristato skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
• Prireikus rengia viešus pasitarimus su elektros vartotojais ir įmonėmis kainodaros klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
• Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal skyriaus kompetenciją.
• Koreguoja skyriaus nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos skyriaus darbuotojų funkcijos.
• Organizuoja informacijos ir dokumentacijos skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
• Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Komisiją, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros energetikos reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Vykdo funkcijas, susijusias su elektros sektoriaus veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Dalyvauja Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo, kainodaros ir licencijavimo principus.
•  Komisijos pirmininko pavedimu atstovauja Komisijai, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Skiria skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų energetikos srities teisės aktų rengimo patirtį bei darbo patirties analizuojant sąnaudas.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Gebėti atlikti teisės aktų ekspertinį vertinimą, rengti analitinę medžiagą naujų teisės aktų ar jų pataisų siūlymams.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-03 14:21