Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

  • Koordinuoja Komisijos viešuosius pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
  • Pagal Komisijos departamentų, skyrių pateiktus duomenis apibendrina Komisijos einamųjų metų Pirkimų planą bei, suderinęs su Komisijos Administracijos direktorium, teikia jį tvirtinti Komisijos pirmininkui.
  • Rengia pirkimų ir kitų dokumentų projektus ir teikia juos pirkimų komisijoms.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus, ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai.
  • Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
  • Sudaro ir prižiūri centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) prekių, paslaugų ir darbų katalogą, kuriame skelbia preliminariąsias prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis.
  • Pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus; analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sutarčių projektų, kitų dokumentų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimams.
  • Konsultuoja Komisijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.
  • Dalyvauja atstovaujant Komisiją visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo.
  • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Komisijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Komisijos interneto tinklalapyje.
  • Rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Komisijos veiklai užtikrinti ir tiesiogiai atsako už Komisijos turimą inventorių bei materialines vertybes.
  • Atlieka turto įsigijimo poreikio analizę, aprūpina Komisijos darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis bei sudaro jiems tinkamas darbo sąlygas.
  • Vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančio Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto kiekinę apskaitą.
  • Atlieka nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo analizę ir vertinimą pagal Komisijos darbuotojų skaičių bei nustato nekilnojamojo turto poreikio pagrįstumą.
  • Tvarko Komisijos transporto priemonių kelionės dokumentus, atsarginių detalių apskaitą, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, rūpinasi einamuoju transporto priemonių remontu, bei rengia jų nurašymo aktus.
  • Atlieka Komisijos naudojamo nekilnojamojo turto, teritorijos tvarkymą, šilumos, vandentiekio, vėdinimo ir elektros tiekimo ūkio priežiūrą arba tuo atveju, kai nepakanka žmogiškųjų išteklių ir (ar) techninių išteklių, organizuoja šių darbų atlikimą.
  • Teikia siūlymus dėl Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo, disponuojamo nekilnojamojo turto atnaujinimo ar teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo jo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti bei nurašymo.
  • Dalyvauja atliekant metinę valstybei nuosavybės teise priklausančio Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ar naudojamo turto inventorizaciją, bei teikia siūlymus dėl jo nurašymo.
  • Organizuoja ir rengia viešuosius aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto (išskyrus nekilnojamuosius daiktus), kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo.
  • Instruktuoja Komisijos darbuotojus priešgaisrinės, elektros, civilinės ir darbų saugos klausimais, kontroliuoja, kaip laikomasi šių reikalavimų.
  • Vykdo Komisijos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.
  • Dalyvauja rengiant Komisijos įsakymų projektus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
  • Organizuoja Komisijoje nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimų atlikimą ir registruoja informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas.
  • Atlieka ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto remonto darbus arba, tuo atveju, kai nepakanka turimų žmogiškųjų ir (ar) techninių išteklių, organizuoja šio turto remonto darbų atlikimą.
  • Vykdo informacinių sistemų (toliau – IS) ir informacinių technologijų (toliau – IT) administravimą, teikia siūlymus, rengia teisės aktų projektus susijusius su IS ir IT, pagal kompetenciją užtikrina IS ir IT saugumą.
  • Vykdo Komisijos antspaudų ir spaudų registraciją.
  • Teikia informaciją ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
  • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą bei strateginį planą ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
  • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
  • Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.