Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Viktorija Petkutė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Nagrinėja elektros energetikos įmonių finansinius-ekonominius rodiklius, vertina jų pasikeitimų priežastis, atlieka palyginamąją rodiklių analizę, siekiant tobulinanti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
• Atlieka elektros energetikos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, siekiant užtikrinti tinkamą reguliuojamų įmonių veiklos vykdymą.
• Tikrina elektros energetikos įmonių pateiktus duomenis ir teikti išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
• Dalyvauja rengiant Elektros energijos įmonių apskaitos atskaitos atskyrimo taisykles, prižiūri tinkamą jų taikymą, analizuoja kitų šalių praktiką ir teikia pasiūlymus dėl šių taisyklių tobulinimo, siekiant užtikrinti tinkamą elektros įmonių veiklos reguliavimą.
• Dalyvauja rengiant Komisijos kompetencijai priskirtus teisės aktų projektus, susijusius su įmonių ekonominių-finansinių rodiklių vertinimu, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų.
• Atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
• Reikalui esant dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, apibendrina gautus dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Reikalui esant Komisijos pavedimu atstovauja Komisiją, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Rengia atsakymus į rinkos dalyvių paklausimus ir skundus Skyriaus veiklos klausimais, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos veiklos klausimais.
• Dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą ir Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

  Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
  • Turėti patirties elektros energetikos kainodaros srityje.
  • Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
  • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, rengti teisės aktus, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

  Paskutinis atnaujinimas: 2013-04-22 16:04