Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Vilma Adamavičiūtė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas Komisijos veiklos, priimamų nutarimų, kitų sprendimų, Komisijos pirmininko įsakymų teisėtumas ir pagrįstumas, teikiamos teisinės konsultacijos, pasiūlymai ir išvados Komisijai, atstovaujama teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo bei kitose institucijose ir įstaigose.
 • Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų ir kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų, vizuoja Komisijos nutarimus, kitus sprendimus, Komisijos pirmininko įsakymus, kitus skyriaus parengtus dokumentus, kuruojančio Komisijos nario pavedimu analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja (nepritarus - vizuoja su pastaba), siekiant užtikrinti Komisijos priimamų nutarimų, kitų sprendimų ir dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą.
 • Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, taip pat skyrių kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti vykstančiuose interesantų priėmimuose, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
 • Atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, prašymus, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Komisijos interesų atstovavimą.
 • Pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų; analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja (nepritarus - vizuoja su pastaba), siekiant užtikrinti rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
 • Analizuoja, prireikus rengia sutarčių, susijusių su Komisijos veikla, projektus, ir juos vizuoja, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
 • Pagal skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtų klausimų vykdymą, pavedimų, paklausimų nagrinėjimą ir juose iškeltų problemų sprendimą, atsakymų rengimą, siekiant užtikrinti Komisijos veiklos teisėtumą.
 • Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Komisijos veiklos klausimais Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją.
 • Komisijos pirmininko pavedimu tiria arba dalyvauja su kitais skyriais tiriant skundus išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiui, teikia pažymas kitais klausimais Komisijos posėdžiui ir rengia atitinkamų Komisijos nutarimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
 • Rengia skyriaus metinį veiklos planą ir strategines veiklos gaires bei veiklos ataskaitas ir, suderinus su kuruojančiu Komisijos nariu, teikia Komisijos pirmininkui patvirtinti, kad skyriaus darbas vyktų planingai ir būtų įvertintas skyriaus veiklos efektyvumas.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus skyriaus veiklos klausimais; prireikus teikia ir keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais.
 • Skiria skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Komisijos ar skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Rengia ir teikia Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijai skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos skyriaus darbuotojų funkcijos.
 • Vykdo kitus Komisijos pirmininko ir kuruojančio Komisijos nario su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinis laipsnis ar vienpakopis aukštasis universitetinis išsilavinimas).
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
 • Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-10 11:39