Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Vilma Davulienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodika, atlieka geriamojo vandens tiekėjų prašymų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo analizę, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Kontroliuoja, kaip pagal Komisijos patvirtintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, siekiant laiku nustatyti kainų taikymo pažeidimus.
• Teikia pastabas ir pasiūlymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo kainodaros klausimais, siekiant tobulinti šių sektorių ekonominį reguliavimą.
• Analizuoja viešųjų vandens tiekėjų veiklos programų efektyvumą, siekiant užtikrinti ilgalaikį infrastruktūros eksploatavimą ir atnaujinimą bei stabilią kainą.
• Atlieka vandens tiekėjų veiklos efektyvumo lyginamąją analizę, siekiant nustatyti siektinus veiklos efektyvumo rodiklius ir tobulinti lyginamosios analizės metodus.
• Atlieka licencijuojamų įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimą, kontroliuoja, ar reguliuojamos įmonės atitinka licencijuojamos veiklos reikalavimus, siekiant užtikrinti efektyvią licencijuojamos veiklos priežiūrą.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, kad pristatytų Skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Rengia medžiagą ataskaitoms apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklą ir Skyriaus darbą, siekiant pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo ir procedūriniais klausimais, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintos metodikos įgyvendinimą.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vandens tiekėjų ir vartotojų (abonentų) ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų, bei rengia ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų, ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar abonentų ir vartotojų paklausimus ar prašymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

  Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerinės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
  • Turėti darbo patirties geriamojo vandens kainodaros srityje.
  • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
  • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

   
   Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-03 09:12