Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Vilma Skinderytė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamų sektorių kainų ir maksimalių tarifų dydžių nustatymo
metodikų projektus bei kitus teisės aktų projektus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamų sektorių subjektų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų apskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą rengiant šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą rengiant nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą rengiant šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą atliekant nepriklausomų šilumos gamintojų prašymų pripažinti juos nereguliuojamais šilumos gamintojais vertinimą, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą atliekant šilumos vartotojų prašymų pripažinti juos konkurenciniais šilumos vartotojais vertinimą, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento funkcijų vykdymą.
• Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų sektorių kainų ir maksimalių tarifų dydžių skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Komisijos teisės aktų projektus reguliuojamų sektorių licencijavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti reguliuojamų sektorių licencijavimo efektyvumą.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Komisijos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Derina Skyriaus parengtas pažymas Komisijos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
• Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Kontroliuoja reguliuojamų ūkio subjektų ir vartotojų vartojimo ginčų dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, nagrinėjamą išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos.
• Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Komisiją, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamų sektorių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamus sektorius; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektorių reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamų sektorių teisinius bei ekonominius klausimus.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo, kainodaros ir licencijavimo principus.
• Komisijos pirmininko pavedimu atstovauja Komisijai, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

  Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
  • Turėti 3 metų darbo patirties energetikos sektoriaus kainodaros srityje.
  • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
  • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
  • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

  .
  Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-03 15:27