Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Zita Adomaitienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Kaupia, analizuoja ir prognozuoja elektros energetikos įmonių ūkinės ir finansinės veiklos rezultatus, juos tikrina, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Ruošia išvadas ir pažymas dėl elektros energetikos įmonių ūkinės ir finansinės veiklos sąnaudų pagrįstumo, teikia informaciją, išvadas bei pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių sąnaudų ir kainų dydžių, siekiant užtikrinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
 • Nagrinėja skundus, prašymus ir siūlymus elektros energetikos kainodaros klausimais, teikia informaciją, išvadas bei pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių kainodaros, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Tikrina elektros energetikos įmonių pateiktus skaičiavimus ir teikti išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Dalyvauja ruošiant kainų nustatymo metodikas bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
 • Reikalui esant dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, pristatyto skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, apibendrina gautus dokumentus ir rengia pažymas, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Reikalui esant Komisijos pavedimu atstovauja Komisiją, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal skyriaus kompetenciją Komisijos veiklos klausimais.
 • Dalyvauja ruošiant darbo metinį planą ir darbo metinę ataskaitą, kad būtų užtikrintas skaidrus ir planingas skyriaus funkcijų vykdymas bei įvertintas skyriaus veiklos efektyvumas.
 • Dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
 • Formuoja ir tvarko skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas bei teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų susisteminti dokumentai ir sudarytos bylos pagal Komisijos dokumentacijos planą.
 • Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį elektros energetikos srityje.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo A2 lygiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Išmanyti Komisijos kuruojamos elektros energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-10 10:57