I. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VEIKLĄ

Europos Sąjungos teisės aktai

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą;
 2. Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. balandžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1346/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009.   

                                                         Lietuvos Respublikos įstatymai      

 3. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas;
 4. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
 8. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
 9. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas;
 10. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;
 11. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
 12. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
 13. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas;  
 14. Lietuvos Respublikos kainų įstatymas;
 15. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas;
 16. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas.

  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 18. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458;
 19. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747;
 20. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875;
 21. Verslą prižiūrinčių subjektų keitimosi verslo subjektų pateiktais dokumentais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 340;


                                        Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

 22. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-47;
 23. Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-155;
 24. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma,patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400;
 25. Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80;
 26. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6;
 27. Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100; (excel priedai);
 28. Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. O3-132;
 29. Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklės ir formos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-172;
 30. Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-75;
 31. Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350;
 32.  
   II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS, ELEKTROS, ŠILUMOS, GAMTINIŲ DUJŲ, VANDENS BEI TRANSPORTO VEIKLOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS
                                       
          Veiklą atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai:

  Europos Sąjungos teisės aktai
 33. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyva Nr. 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB.

                                                       Lietuvos Respublikos įstatymai

 34. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

 35. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
 36. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas.  
    

                                            Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

              
 37. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.liepos 4d. nutarimu Nr. 810;
 38. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827;
 39. Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 594.

                                            Lietuvos Respublikos energetikos įsakymai

 40. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-33;
 41. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212. 

                                    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

 42. Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163;
 43. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229;
 44. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233;   
 45. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-282; 
 46. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-58;      
 47. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-197;
 48. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-335;
 49. Biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-713;
 50. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metų I ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-714.   
                                                     
                          Veiklą elektros energetikos sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai: 

                                                         Europos Sąjungos teisės aktai
            
            
 51. Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. direktyva Nr. 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB;
 52. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003;
 53. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB 2009 m. liepos 13 d. dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB;
 54. Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;
 55. Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. balandžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1346/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009.

                                                       Lietuvos Respublikos įstatymai

 56. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
 57. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 58. Lietuvos elektros rinkos plėtros planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 740;
 59. Elektros energijos paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1142;
 60. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723;
 61. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916
 62. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1025;
 63. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157. 

                                    Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

 64. Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-219;
 65. Prekybos elektros energija taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-244;
 66. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38;
 67. Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43;
 68. Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-12;
 69. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280;
 70. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127;
 71. Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-255;
 72. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212.   

                            Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai       
              
 73. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“;
 74. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. O3-75;
 75. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107; (excel priedai);
 76. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3-139;
 77. Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. O3-199;
 78. Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-260;
 79. Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. O3-185;
 80. Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-123;
 81. Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-175;
 82. Reikalavimai pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3- 193;
 83. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235;
 84. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51;
 85. Rinkų tyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135;
 86. Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-200;
 87. Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229;
 88. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251;
 89. Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-252;
 90. Minimalūs elektros energijos persiuntimo patikimumo lygiai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28d. nutarimu Nr. O3-278;
 91. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu  
    Nr. O3-279;
 92. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-140;
 93. Reikalavimai elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. O3-694.

                                       Veiklą gamtinių dujų sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai:  
   
                                                                  Europos Sąjungos teisės aktai
         
               
 94. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005;
 95. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB 2009 m. liepos 13 d. dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB;
 96. Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;
 97. Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. balandžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1346/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009. 

  Lietuvos Respublikos įstatymai

 98. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
 99. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
 100. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas;
 101. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;
 102. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 103. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246;
 104. Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163;
 105. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr.1239;
 106. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1417;
 107. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1025;
 108. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354;
 109. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 640;
 110. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354. 

                               Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai        

 111. Naudojimosi vietine bendrojo naudojimo sistema taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1-202;
 112. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų vietinių bendrojo naudojimo sistemų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1-90;
 113. Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-92;
 114. Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293;
 115. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54;
 116. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115;
 117. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261;
 118. Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-255;
 119. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51. 

                                                   Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai  

 120. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43.     

                                            Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai  

 121. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. O3-106;
 122. Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3-107;
 123. Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187;
 124. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230;
 125. Reikalavimai gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. O3-48;
 126. Naudojimosi AB „Lietuvos dujos" gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-723
 127. AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-758;  
 128. Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-66;
 129. Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90;
 130. Rinkų tyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135;  
 131. Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-149;
 132. Reikalavimai naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178;
 133. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251;
 134. Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294;
 135. Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-431;
 136. Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-432;
 137. Reikalavimai naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433;
 138. Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3-159;
 139. Naudojimosi UAB ,,Druskininkų dujos" gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3-192; 
 140. Naudojimosi AB agrofirma „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. O3-218;
 141. Naudojimosi AB ,,Achema" gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. O3-219;
 142. Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-236;
 143. UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-293;
 144. Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. O3-277;
 145. Gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-307. 
 146. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316. (Excel priedai): 
 147. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367;
 148. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. Nr. O3-432. (excel priedai);
 149. Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-744.   
 150. Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. O3-35

                                             Veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai:

                                                                  Lietuvos Respublikos įstatymai

 151. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
 152. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;
 153. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 154. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982;
 155. Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889.

  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

 156. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;    
 157. Centralizuotos prekybos biokuru taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-182;
 158. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173


                                          Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 159. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424;
 160. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262; (excel priedas).

  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

 161. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96; (excel priedas).
 162. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96; (excel priedai) (nutarimo redakcija, galiojusi iki 2013-12-31);
 163. Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106; (excel priedas);
 164. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107; (excel priedai);
 165. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105; (excel priedai);
 166. Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219.
 167. Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-201;
 168. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202;
 169. Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-265.
 170. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251;
 171. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54;
 172. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133
 173. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105;
 174. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116;
 175. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26;
 176. Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3-181;
 177. Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-744;  
 178. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759; 
 179. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121;
 180. Šilumos paskirstymo šildymui ir karštam vandeniui metodas Nr. 1 ir Metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 2, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122;
 181. Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3 ir Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19;
 182. Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41;
 183. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86;
 184. Komisijos rekomenduojamas Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ siūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. O3-14;
 185. Šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodas Nr. 8, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. O3-45; 
 186. Šilumos paskirstymo metodas Nr. 9, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. O3-97;
 187. Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrintas metodas Nr. 10, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-103;
 188. Vilniaus m. 519 DNSB vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo pagal sąlyginius patalpų plotus ir šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodas Nr. 1V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. kovo 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-11;
 189. GNSB Neringos g. 1 Šiauliuose valdybos siūlomas šilumos paskirstymo pagal šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodas Nr. 2V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. liepos 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-26;
 190. Vartotojų – Ukmergės daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų – siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 3V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. rugsėjo 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-32;
 191. Marijampolės m. Butlerienės g. 8 vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. sausio 23 d. protokolu Nr. O2-1;
 192. Panevėžio m. Vilties g. 14 gyvenamojo namo bendrijos Vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo pagal šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodas Nr. 5V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. vasario 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-4;
 193. Kauno m. Šv. Gertrūdos g. 3 daugiabučio namo Vartotojų siūloma šilumos paskirstymo metodas Nr. 6V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. birželio 19 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-22;
 194. Klaipėdos m. Kooperacijos g. 9 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Trinytis“ vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. liepos 12 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-26;
 195. Kauno m. daugiabučio namo savininkų bendrijos „Partizanų g. 200“ vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 8V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. rugpjūčio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-30;
 196. Vilniaus m. Architektų g. 55 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Architektų 55“ vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 9V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. lapkričio 6 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2- 43;
 197. Vilniaus m. Žolyno g. 13, 13a, 13b, 13c vartotojų – 973-ios daugiabučių namų savininkų bendrijos siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 20 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-10;
 198. Klaipėdos m. Vingio g. 21 pastato vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 11V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. liepos 10 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-20;
 199. Vilniaus miesto 858-ios daugiabučio namo savininkų bendrijos siūlomas šilumos paskirstymo daugiabučiam namui Bitėnų g. 9, Vilniuje, metodas Nr. 12V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-134;
 200. Vilniaus miesto 886-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos Gabijos g. Nr. 87, 89 ir 91 daugiabučių namų vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 13V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. O3-49;
 201. Vilniaus miesto daugiabučio namo Kanklių g. 12 (B korpuso) vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 14V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-427;
 202. Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų Vilniaus g. 202, Klevų g. 13, Žemaitės g. 41, Valančiaus g. 2 ir Vytauto g. 154 vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 15V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3-34;
 203. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ siūlomas šilumos paskirstymo metodas daugiabučio namo Basanavičiaus g. 1, Kaišiadoryse, vartotojams, pagal sąlyginius šildymo plotus ir karštam vandeniui Nr. 16V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-232;
 204. Vilniaus m. Savanorių pr. 32 vartotojų pasiūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 17V, suderintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-233. 

                        
                                              Veiklą vandens sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai: 

                                                                 Lietuvos Respublikos įstatymai  

 205. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
 206. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;
 207. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;
 208. Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas;
 209. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.   
 210. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88;
 211. Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89.
 212. Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126;
 213. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127;
 214. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832;

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

 215. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236;
 216. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594;
 217. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636;
 218. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639;
 219. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629;
 220. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172.

  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

 221. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-92;
 222. Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95;
 223. Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-96;
 224. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218;
 225. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217.    

                                         Veiklą transporto sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai:

                                                          Lietuvos Respublikos įstatymai    

 226. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas;
 227. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.  

                          Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

 228. Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2000 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 154;
 229. Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. O3-106.
                  


  Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-15 08:19