Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Vartotojų skundai ir prašymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Bendra informacija apie vartotojų gautus skundus ir prašymus 2008-2011 metais

2012 metais Komisija išnagrinėjo ir pateikė išsamius raštiškus atsakymus į 872 vartotojų skundus ir prašymus. 

2012 metais Komisijos gauti vartotojų prašymai ir skundai

Sektorius

Prašymai

Skundai

Iš viso:

Šiluma

505

155

660

Dujos

21

10

31

Elektra

50

15

65

Vanduo

26

17

43

Atsinaujinantys ištekliai

55

4

59

Kita*

8

-

8

Tarpsektoriniai**

6

-

6

Iš viso:

618

254

872

* Komisijos veiklos organizavimo, atsiskaitymo už paslaugas ir t.t.
** vienu prašymu kreiptasi dėl dviejų sektorių


2011 metais Komisija gavo 911 vartotojų skundų, prašymų ir paklausimų. Vartotojai jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Komisiją tiesiogiai, skundą, prašymą ar paklausimą taip pat galima pateikti raštu arba naudoti elektroninę formą.

2011 metais Komisijos gauti vartotojų skundai, prašymai ir paklausimai

Sritys

Gauti skundai, prašymai, paklausimai

Šiluma

738

Vanduo

53

Dujos

24

Elektra

76

Teisė

11

Veiklos klausimai

9

Iš viso:

911

2011-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, daugiausia vartotojų skundų ir paklausimų gauta dėl įmonių veiklos šilumos ūkio sektoriuje. Vartotojai dažniausiai prašė išsiaiškinti, ar šilumos tiekėjai pateikia teisingas sąskaitas už šildymą, ar sąskaitose teisėtai išskirta eilutė „skola už kurą“ ir taikoma ši šilumos kainos dalis. Vartotojai taip pat domėjosi šilumos paskirstymo būdais, šilumos suvartojimo padidėjimu, palyginus su praėjusiais metais suvartotu šilumos kiekiu, bendrojo naudojimo patalpų šildymu ir t.t.

Komisijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialistų dažniausiai buvo teiraujamasi, ar vandens tiekėjai teisėtai taiko pardavimo kainą, ar galima jos nemokėti, kokios ir nuo kada galioja teikiamų paslaugų kainos.

Besikreipusiems į Dujų skyrių aktualiausi buvo netesybų dėl prijungimo prie dujų sistemos skaičiavimo ir vietinių bendrojo naudojimo sistemų išpirkimo klausimai. Vartotojai dažniausiai skųsdavosi dėl neaiškaus ir, jų nuomone, nepagrįsto mokesčio už netesybas dydžio, prašydavo patikrinti, ar netesybos apskaičiuotos pagal Gamtinių dujų įstatymo nuostatas. Vartotojus taip pat domino bendrojo naudojimo sistemų išpirkimo mokesčio dydžio pagrįstumas – buvo prašoma patikrinti, ar dujų įmonė teisingai apskaičiavo minėtą mokestį.

Elektros sektoriuje aktualiausi klausimai buvo dėl vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių ir terminų, elektros energijos kainų ir tarifų taikymo, taip pat dėl subabonentams taikomų sutarties kainų, kurių Komisija nereguliuoja. Vartotojai gerokai dažniau teiravosi ir dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kainų taikymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatų išaiškinimo.


2010 metais Komisijos gauti vartotojų skundai, prašymai ir paklausimai

Sektorius

Pasitvirtino

Nepasitvirtino

Iš dalies pasitvirtino

Atsakyta*

Kita**

Iš viso:

Šiluma

15

92

11

397

30

545

Dujos

7

12

-

21

3

43

Elektra

1

2

-

45

-

48

Vanduo

1

12

-

46

6

65

Transportas

-

-

-

-

-

-

Teisė

7

12

-

21

3

43

Iš viso:

31

130

11

530

42

744

* įstatymų numatyta tvarka, pateikiant išaiškinimus dėl vartotojų paklausimo
** nekompetentinga, atsiėmė skundą, nutraukta, sustabdyta

2010 metais Komisija gavo 744 vartotojų skundus, prašymus ir paklausimus. Iš jų 362 buvo pateikti raštu, o 382 – elektroniniu paštu. 28 vartotojų skundus Komisijai persiuntė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Daugiausia vartotojų skundų ir paklausimų gauta dėl įmonių veiklos šilumos ūkio sektoriuje. Gyventojai intensyviai domėjosi dėl apsirūpinimo karštu vandeniu pasirinkimo būdo ir procedūros, taip pat buvo prašoma išsiaiškinti dėl apskaitos tikslumo, šilumos paskirstymo būdo, bendrojo naudojimo patalpų šildymo, šilumos energijos ir karšto vandens kokybės.

Gamtinių dujų sektoriuje vartotojai dažniausiai teiravosi informacijos apie galiojančias dujų kainas buitiniams vartotojams, dėl atsiskaitymo už gamtines dujas, vartotojų priskyrimo atitinkamam pogrupiui, prijungimo prie dujų tinklų bei dujų kokybės (kaloringumo, slėgio). Maždaug trečdalis pateiktų skundų buvo dėl naujų vartotojų prijungimo ir netesybų dėl netransportuoto minimalaus dujų kiekio taikymo.

Elektros sektoriuje vartotojai dažniausiai kreipėsi dėl naujų vartotojų prijungimo terminų bei įkainių apskaičiavimo, elektros tiekimo kainų bei tarifų, taip pat dėl subabonentams taikomų sutartinių kainų, kurių Komisija nereguliuoja.

Vandens sektoriuje vartotojus labiausiai domino vandens pardavimo kaina ir jos taikymo teisėtumas, teikiamų paslaugų kainos. Juridiniams asmenims aktualiausias klausimas buvo dėl vandens tiekėjų taikomo papildomo mokesčio už nuotekų taršos normų viršijimą.


2009 metais Komisija gavo 343 įvairaus pobūdžio vartotojų skundus ir prašymus.

Sektorius

Pasitvirtino

Nepasitvirtino

Iš dalies pasitvirtino

Atsakyta*

Kita**

Iš viso:

Šiluma

75

118

33

233

3

226

Dujos

-

33

-

44

11

44

Elektra

-

4

-

21

12

37

Vanduo

6

12

-

5

3

36

Transportas

-

-

-

-

-

-

Iš viso:

81

167

33

303

29

343

* įstatymų numatyta tvarka, pateikiant  išaiškinimus dėl vartotojų paklausimo
** nekompetentinga, atsiėmė skundą, nutraukta, sustabdyta

Daugiausia vartotojų skundų ir prašymų šilumos ūkio sektoriuje gauta dėl šilumos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl mokesčių už bendro naudojimo patalpų šildymą, atsijungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų, atsisakymo sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, dėl šilumos paskirstymo metodo teisėtumo.

Gamtinių dujų sektoriuje daugiausia klausimų vartotojams kilo dėl prisijungimo mokesčio, suvartojimo grupių, pastoviosios kainos dalies (abonentinio mokesčio) buitiniams vartotojams taikymo. Taip pat daug paklausimų gauta apie suskystinų dujų (kurios išgaunamos iš naftos), kurių reguliavimas nepriskirtas Komisijos kompetencijai, kainų dydį.

Elektros energetikos sektoriuje vartotojai daugiausiai kreipėsi dėl naujų vartotojų prijungimo įkainių apskaičiavimo, elektros tiekimo kainų ir tarifų taikymo, elektros tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo. Daug paklausimų gauta dėl subabonentams taikomų sutartinių kainų, kurių Komisija nereguliuoja.

Vandens sektoriuje vartotojai kreipėsi dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, pardavimo kainos taikymo, apskaitos prietaisų įrengimo, nuotekų išvežimo.


2008 metais Komisija gavo 170 įvairaus pobūdžio vartotojų skundų ir prašymų.

Sektorius

Pasitvirtino

Nepasitvirtino

Iš dalies pasitvirtino

Atsakyta*

Kita**

Iš viso:

Šiluma

2

42

3

38

21

106

Dujos

-

5

-

11

2

18

Elektra

-

7

-

10

10

27

Vanduo

2

12

-

3

2

19

Transportas

-

-

-

-

-

-

Iš viso:

4

66

3

62

35

170

* įstatymų numatyta tvarka, pateikiant  išaiškinimus dėl vartotojų paklausimo
** nekompetentinga, atsiėmė skundą, nutraukta, sustabdyta

Daugiausia vartotojų skundų ir prašymų gauta dėl įmonių veiklos šilumos ūkio sektoriuje. Vartotojai kreipėsi dėl šilumos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl mokesčių už bendro naudojimo patalpų šildymą, atsijungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų, atsisakymo sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, dėl šilumos paskirstymo metodo teisėtumo. Elektros energetikos sektoriuje vartotojai kreipėsi dėl elektros tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl naujų vartotojų prijungimo įkainių apskaičiavimo, elektros tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo. Gamtinių dujų sektoriuje daugiausia klausimų vartotojams kilo dėl paskirstymo ir tiekimo sutarčių pasirašymo bei gamtinių dujų tiekimo kainų taikymo termino.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-27 10:10