Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Interesų konfliktų prevencija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Interesų konfliktų prevencija

                                                                                                                               PATVIRTINTA
  Valstybinės kainų ir energetikos
                                                                                                                                kontrolės komisijos pirmininko
                                                                                                                                2013-10-23 įsakymu Nr. O1-87

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI BEI KONTROLĖS VYKDYMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) siekiama užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmes ir numatyti priemones jiems išvengti, kad būtų įgyvendinti priimamų sprendimų nešališkumo, skaidrumo, viešumo principai, formuojama korupcijai nepakanti aplinka ir didinamas pasitikėjimas Komisijos veikla ir jos darbuotojais, skatinti darbuotojus laikytis nustatytų tarnybinės etikos (elgesio) standartų atliekant tarnybines funkcijas, nustatyti valstybės pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų, dirbančių ar einančių pareigas Komisijoje (toliau – darbuotojų), privačių interesų deklaravimo ir, iškilus interesų konfliktui, darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras.
2. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 (Žin., 2012, Nr. 89-4682), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. kovo 26 d. rezoliucija Nr. KS-25 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3060), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. gegužės 11 d. rezoliucija Nr. KS-41 „Dėl prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti“ (Žin., 2009, Nr. 74-3061), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. KOMISIJOS PIRMININKO, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ IR ATSAKINGO ASMENS ATSAKOMYBĖ.

4. Komisijos pirmininkas:
4.1. priima sprendimus dėl darbuotojo nušalinimo ar nusišalinimo nuo veiksmų ar sprendimų, galinčių sukelti jam interesų konfliktą;
4.2. remdamasis pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenimis ar konkretaus darbuotojo prašymu, rengia išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo darbuotojai privalo nusišalinti.
5. Struktūrinių padalinių vadovai:
5.1. atsižvelgdami į privačių interesų deklaracijose pateiktus duomenis, teikia pavaldiems darbuotojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti;
5.2. priima tik raštu pateikiamus pavaldžių darbuotojų tarnybinius pranešimus dėl nusišalinimo nuo jiems interesų konfliktą sukeliančių klausimų sprendimo;
5.3. nustatę galimą interesų konfliktą, apie tai raštu informuoja Komisijos pirmininką ar jo įgaliotą atstovą;
5.4. neskiria pavaldiems darbuotojams užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;
5.5. užtikrina, kad nusišalinęs darbuotojas nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant tam tikrus sprendimus;
5.6. jei darbuotojas nepaiso jam pateiktų rekomendacijų, inicijuoja jo nušalinimą nuo tam tikrų klausimų sprendimo procedūrų ir, esant pagrindui, inicijuoja jo tarnybinės veiklos patikrinimą;
5.7. vienerius metus nuo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo paaiškėjimo dienos neturi siūlyti skatinti ar skirti į aukštesnes pareigas pažeidimus padariusių darbuotojų;
5.8. paaiškėjus, kad pavaldus darbuotojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, raštu supažindina jį su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimais pasibaigus tarnybai;
5.9. iškilus klausimams dėl galimo interesų konflikto buvimo ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų praktinio taikymo, kreipiasi išaiškinimo į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (toliau – VTEK).

III. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMAS

6. Komisijos darbuotojai bei asmenys, pretenduojantys dirbti Komisijoje, privalo teisės aktų nustatyta tvarka užpildyti bei pateikti privačių interesų deklaracijas. Komisijos darbuotojų privačių interesų deklaracijos turi būti užpildomos ir pateikiamos per vieną mėnesį nuo paskyrimo į valstybinę tarnybą Komisijoje dienos.
7. Privačių interesų deklaracijos pildomos ir teikiamos Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam atstovui elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą. Jeigu darbuotojas pradeda eiti pareigas, nurodytas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, deklaracija per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą pateikiama VTEK.
8. Gavę patvirtinimą iš VMI dėl tinkamo deklaracijos užpildymo ir pateikimo, Aprašo 6 punkte nurodyti asmenys apie deklaracijos pateikimą elektroniniu paštu praneša Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam atstovui.
9. Jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) privačius interesus pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.
10. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo.
11. Deklaracijos formą, pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykles nustato VTEK.

IV. DARBUOTOJŲ PRIEVOLĖ VENGTI INTERESŲ KONFLIKTO IR NUSIŠALINTI

12. Darbuotojas privalo nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių klausimų ir sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo etapų, kad ir kaip jie būtų įvardijami (patikrinimas, pasitarimas, darbas darbo grupėse, neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar pan.), o ypač šiais atvejais:
12.1. kai sprendimai susiję su asmenimis, iš kurių Komisijos darbuotojas (ar jam artimi asmenys) gauna bet kokios naudos sau ar kitiems asmenims arba su kuriais jį sieja sutartiniai ar kiti įsipareigojimai;
12.2. kai sprendimai susiję su atlyginimo, priedų, priemokų, piniginių išmokų ar pašalpų, atostogų sau skyrimu, taip pat vykdant viešųjų pirkimų procedūras, pareigų siūlymo funkcijas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 dalies nuostatą ar valstybės tarnautojo statuso atkūrimo funkcijas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas ir pan., jei tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktų;
12.3. kai sprendimai priimami dėl artimiesiems asmenims skiriamų pašalpų, piniginių išmokų, dėl jų įdarbinimo Komisijoje, dėl personalo valdymo funkcijų atlikimo jų atžvilgiu (įsakymų dėl papildomo darbo, atostogų skyrimo, pavadavimo, siuntimo į komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, dėl kvalifikacinių kategorijų, klasių nustatymo, dėl apdovanojimo ir skatinimo, dėl tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo ir panaikinimo procedūros ir pan.);
12.4. kai sprendimai priimami dėl organizacijų ar įmonių, kuriose darbuotojas (ar jam artimi asmenys) turi daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų, arba yra susijęs naryste, einamomis pareigomis ar kitais ryšiais.
13. Tiesioginis vadovas, nustatęs, kad yra duomenų dėl aplinkybių, nurodytų Aprašo 12 punkte, imasi veiksmų toms aplinkybėms pašalinti (perduoti kitam darbuotojui medžiagą, bylą, skundą, prašymą ir pan.) ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių faktų paaiškėjimo dienos.
14. Darbuotojas turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti šia tvarka:
14.1. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas) deklaruoti interesų konfliktą keliančias aplinkybes, užpildydamas privačių interesų deklaraciją;
14.2. prieš pradėdamas interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu apie interesų konfliktą raštu (tarnybiniu pranešimu) pranešti tiesioginiam vadovui, o žodžiu – kitiems sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujantiems asmenims;
14.3. jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant darbo grupės, komiteto ir pan. veikloje, apie tai raštu pranešti darbo grupės, komiteto ar pan. pirmininkui (taip pat apie tai informuoti tiesioginį vadovą), o jeigu asmuo buvo paskirtas darbo grupės, komiteto ar pan. pirmininku, raštu informuoti įstaigos vadovą. Darbo grupės, komiteto ir pan. pirmininkas užtikrina, kad nusišalinimo faktas, esant kolegialiam (komiteto, darbo grupėse ir pan.) svarstymui, būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame dokumente (pavyzdžiui, posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę);
14.4. nedalyvauti interesų konfliktą sukeliančio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą ir pan.).
15. Darbuotojo rašytinį tarnybinį pranešimą apie nusišalinimą gavęs tiesioginis vadovas arba komiteto, darbo grupės ar pan. pirmininkas apie asmens nusišalinimą informuoja Komisijos pirmininką, kuris priima rašytinį sprendimą dėl asmens nušalinimo priėmimo ar nepriėmimo. Sprendimas įforminamas rezoliucija tarnybiniame pranešime.
16. Komisijos pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą nepriimti asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį dalyvauti tolesnėje procedūroje. Sprendimą būtina paviešinti. Motyvuotas nusišalinimo nepriėmimas turi būti įformintas raštu. Nusišalinimo nepriėmimas galimas tik išskirtiniais atvejais, dažniausiai susijusiais su nusišalinimą pareiškusio asmens išskirtine kvalifikacija arba pagrindo nusišalinti mažareikšmiškumu ir pan.
17. Jei darbuotojas pats nenusišalina, Komisijos pirmininkas savo iniciatyva gali jį nušalinti nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio darbuotojo dalyvavimas sukels interesų konfliktą.
18. Darbuotojo rašytinis tarnybinis pranešimas apie nusišalinimą ir Komisijos pirmininko rašytinis sprendimas dėl nušalinimo saugomi kartu su darbuotojo pateikta privačių interesų deklaracija.

V. DOVANŲ AR PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR TEIKIMO APRIBOJIMAI

19. Darbuotojas negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktų. Šis apribojimas netaikomas darbuotojams, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 100 Lt.
20. Darbuotojai negali priimti dovanų, kai jos teikiamos atsidėkojant už suteiktas paslaugas asmenims, kurios yra tiesioginės darbuotojo funkcijos.
21. Prieš apsispręsdamas priimti dovaną ar ne, darbuotojas turi įvertinti:
21.1. dovanos įteikimo aplinkybes: priežastis, vietą, laiką, būdą, dovanos formą;
21.2. dovanos vertę;
21.3. dovanojimų dažnumą ir jų periodiškumą;
21.4. dovaną teikiančio asmens ketinimus (mandagumas, pagarba, tikimybė dėl palankaus sprendimo priėmimo dovaną teikiančio asmens atžvilgiu ir pan.);
21.5. ar priėmęs dovaną galės jaustis laisvas nuo bet kokių galių ir įsipareigojimų dovanotojui ir tai nesukels jokio psichologinio diskomforto (rūpesčių) įvertinus aplinkybę, jog dovanos gavimo (įteikimo) faktas ir jos šaltinis taps viešai visiems (kolegoms, interesantams, žiniasklaidai, plačiajai visuomenei) žinomas.
22. Darbuotojui, susidūrusiam su jam interesų konfliktą galinčių sukelti dovanojimo klausimu, priklausomai nuo aplinkybių rekomenduotina:
22.1. dovanos nepriimti, o dovanotojui mandagiai paaiškinti motyvus (tai draudžia įstatymas, elgesio (etikos) kodeksai ar taisykles, vidaus tvarkos taisykles, vadovas, VTEK ar pan.);
22.2. nedelsiant gražinti dovaną atgal (paštu, per kurjerius, tiesiogiai) jį įteikusiam asmeniui;
22.3. jei dovanos grąžinti neįmanoma, sumokėti (pervesti į sąskaitą dovanotojui rinkos kainą pinigais);
22.4. dovaną padėti (pastatyti) tokioje įstaigos vietoje ir tai padaryti tokiu nuasmenintu būdu, kad ja galėtų realiai laisvai pasinaudoti (vartoti) ne tik visi įstaigos darbuotojai, bet ir į ją besikreipiantys asmenys;
22.5. jeigu neįmanoma pasielgti kaip nurodyta Aprašo 22.1-22.4 punktuose, dovaną, atsižvelgiant į jos formą ir pobūdį, atiduoti labdaros organizacijoms, o jeigu ir taip pasielgti objektyviai neįmanoma − išmesti (sunaikinti);
22.6. visais atvejais apie dovanojimo faktų nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir atsakingam asmeniui.
23. Privačių interesų deklaracijos priede ID001S (Sandoriai) turi būti deklaruojamos dovanos, gautos:
23.1. iš artimų asmenų per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, jeigu sandorio, pagal kurį perleidžiama dovana, vertė didesne negu 10 000 Lt;
23.2. iš kitų asmenų (išskyrus artimus asmenis) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, jeigu dovanų vertė didesnė negu 500 Lt.

VI. REIKALAVIMAI DIRBANT KOMISIJOJE

24. Darbuotojai privalo pranešti Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam atstovui apie visus pasiūlymus pereiti dirbti į kitą darbą, jeigu tokie pasiūlymai gali šiam asmeniui sukelti interesų konfliktą.
25. Darbuotojai privalo nedelsdami raštu informuoti Komisijos pirmininką ar įgaliotą atstovą apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas atstovas, nustatęs, kad šis asmuo atlieka tarnybines užduotis, susijusias su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta interesų konflikto grėsmė.
26. Darbuotojai negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip įstatyminiai atstovai. Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas, tyrimas ir svarstymas nelaikomas atstovavimu privačioms grupėms ar asmenims. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju nustato Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas atstovas sprendimą paskelbdamas viešai.
27. Darbuotojams draudžiama turėti tarnybinių santykių su anksčiau valstybinėje tarnyboje dirbusiu asmeniu, kuriam taikomi Aprašo 31.2 punkte nustatyti apribojimai. Apie tokius tarnybinius santykius darbuotojai privalo nedelsdami informuoti Komisijos pirmininką ar jo įgaliotą atstovą.
28. Darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali buti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas.
29. Darbuotojai, kurie asmeniškai ar per kitus tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ar privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.
30. Darbuotojai privalo nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai.

VII. REIKALAVIMAI, PASIBAIGUS TARNYBAI KOMISIJOJE

31. Darbuotojai, nustoję eiti pareigas Komisijoje, vienerius metus neturi teisės:
31.1. dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą;
31.2. atstovauti asmenims Komisijoje;
31.3. atstovauti asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Komisijos darbuotojai atsako už savo privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų teisingumą, tiesioginio vadovo ir kitų Apraše nurodytų asmenų informavimą apie interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes bei nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.
33. Komisijos darbuotojai, pažeidę šio Aprašo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus ir dėl šios priežasties atleisti iš pareigų, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti priimami į valstybinę tarnybą.

____________________
SUDERINTA
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2013 m. spalio 15 d. protokoliniu sprendimu Nr. IN-227-(1.3)
Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-29 11:00