Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Nuostatai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisijos nuostatai

                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                                                                                                            2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747

  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra įstaiga, reguliuojanti energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse veikiančių subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos priežiūrą.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 91-4319), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 68-3466), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (Žin., 2011, Nr. 62-2936), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 63-3164), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu (Žin., 2004, Nr. 72-2489), Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 105-2393), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.
Punkto pakeitimai:
Nr. 9, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 4-108 (2013-01-12)

3. Komisija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
4. Komisija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
5. Komisijos buveinė: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl Komisijos buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).
6. Nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Komisijos savininkė yra valstybė. Komisijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė). Ji tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl Komisijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymų jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Komisijos vieši pranešimai skelbiami Komisijos interneto svetainėje (www.regula.lt), o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II. Komisijos VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Komisijos veiklos tikslai – pagal kompetenciją atlikti veiklos šilumos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose valstybinio reguliavimo funkcijas, užtikrinti reguliuojamosios šilumos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos vykdymo ir energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių ir vartotojų teisių ir pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, sąžiningos konkurencijos laisvę energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuose.
10. Siekdama Nuostatų 9 punkte nurodyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas:
10.1. tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas;
10.2. tvirtina reguliuojamosios veiklos apskaitos reikalavimus;
10.3. prireikus rengia ir teikia Vyriausybei valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus;
10.4. nustato valstybės reguliuojamas kainas ir jų viršutines ribas;
10.5. nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina teikiamų paslaugų sąnaudas atsižvelgdama į protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą, tvirtina energetikos tinklų optimizavimo, plėtros ir rekonstravimo, taip pat papildomas energetikos tinklų operatoriaus sąnaudas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra;
10.6. derina vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ir kontroliuoja, kaip jos taikomos;
10.7. derina keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją (-os) ir keleivių vežimo geležinkelio vietinio susisiekimo maršrutais didžiausius tarifus;
10.8. vienašališkai nustato valstybės reguliuojamas kainas, jeigu energetikos įmonės ar geriamojo vandens tiekėjai nesilaiko šių kainų nustatymo reikalavimų, energetikos įmonės nepašalina Komisijos nustatytų pažeidimų centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos projekte ir kainos pagrindime arba nustatytu laiku nepateikia Komisijai centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos projekto ir kainos pagrindimo;
10.9. tvirtina energetikos objektų (tinklų, sistemų, įrenginių) prijungimo įkainius, vadovaudamasi atskirų energetikos sektorių teisinius pagrindus reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais bendraisiais įkainių nustatymo kriterijais, prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų gamintojams suteikiama teisė prijungti savo įrenginius prie gamtinių dujų sistemos ir taikomos prijungimo įmokos, taip pat biodujų supirkimo skaidrumą;
10.10. nustato energijos persiuntimo saugumo, patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
10.11. nustato energetikos įmonių technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus ir jų įvertinimo tvarką;
10.12. nustato metodikas, pagal kurias apskaičiuojamos ar nustatomos sąlygos, susijusios su prijungimu ir prieiga prie gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų, saugyklų ir suskystintų gamtinių dujų įrenginių, gamtinių dujų balansavimo paslaugų teikimu ir prieiga prie tarpvalstybinių gamtinių dujų perdavimo jungčių;
10.13. nustato naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodiką;
10.14. nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas;
10.15. ne rečiau kaip kartą per metus skelbia rekomendacijas, susijusias su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams, ir teikia jas Konkurencijos tarybai;
10.16. kontroliuoja, kaip taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai;
10.17. kontroliuoja, ar savivaldybių tarybų nustatytos ir vandens tiekėjų taikomos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos atitinka metodiką ir kainodaros principus;
10.18. prižiūri, ar energetikos sektoriuose nepasitaiko konkurenciją ribojančios sutartinės praktikos, įskaitant išimtinių teisių sąlygas, kurias taikant stambiems ne buitiniams vartotojams gali būti užkirstas kelias arba apribota galimybė vienu metu sudaryti sutartis su daugiau negu vienu tiekėju, ir apie tokią praktiką praneša Konkurencijos tarybai;
10.19.  prižiūri rinkos atvėrimo ir konkurencijos didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje mastą ir veiksmingumą (įskaitant elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų biržas), buitiniams vartotojams taikomas kainas (įskaitant išankstinio apmokėjimo sistemas), pakeitusių tiekėją, nuo elektros energijos tinklų ir gamtinių dujų sistemų atjungtų vartotojų procentinę dalį, įmokas už priežiūros paslaugas ir šių paslaugų teikimą, taip pat pagal kompetenciją – konkurencijos iškraipymo ar apribojimo energetikos veikloje atvejus;
10.20. atlieka rinkos tyrimus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą konkurenciją energetikos sektoriuje ir didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems asmenims užkirsti kelią piktnaudžiauti šia įtaka;
10.21. kontroliuoja, kad būtų veiksmingai atskirtos veiklos energetikos sektoriuje, siekiant užtikrinti energijos perdavimo ir skirstymo veiklos nepriklausomumą nuo komercinių energetikos veiklos interesų ir išvengti kryžminio subsidijavimo;
10.22. išduoda energetikos veiklos, viešojo vandens tiekimo licencijas, jas keičia, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina licencijų galiojimo sustabdymą ir licencijų galiojimą, prižiūri ir kontroliuoja energetikos įmonių ir viešųjų vandens tiekėjų licencijuojamą veiklą;
10.221. pagal kompetenciją vykdo prekybos energijos išteklių biržoje priežiūrą ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos priežiūrą;
10.23. išduoda Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis leidimus vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, sustabdo jų galiojimą, panaikina leidimų galiojimo sustabdymą ir leidimų galiojimą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus ir kontroliuoja leidimais reguliuojamą veiklą;
10.24. derina energetikos įmonių, besiverčiančių veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas;
10.25. nustato energetikos įmonių, besiverčiančių veikla, kurios kainos yra valstybės reguliuojamos, šioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normas;
10.26. paskiria elektros energijos perdavimo sistemos operatorių, gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų sistemų ir rinkos operatorius ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę;
10.27. skelbia ir organizuoja atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus;
10.28. priima motyvuotą sprendimą netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros nepriklausomam šilumos gamintojui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;
10.29. įpareigoja energetikos įmones sudaryti sutartis dėl energijos perdavimo, skirstymo ar tiekimo, kai energetikos įmonės nepagrįstai atsisako suteikti paslaugas tretiesiems asmenims ar tiekti vartotojams energiją;
10.30. atlieka viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo priežiūrą;
10.31. tvirtina ir derina rekomenduojamus taikyti pastate suvartojamo šilumos kiekio paskirstymo (išdalijimo) metodus;
10.32. tvirtina atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvus vienam kvadratiniam metrui naudingojo būsto ploto šildyti, vienam kubiniam metrui vandens pašildyti ir vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai);
10.33. skiria energetikos įmonėms už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą užtikrinant atitiktį teisės aktų nustatytoms reguliuojamosios veiklos sąlygoms baudas;
10.34. tvirtina baudų skyrimo energetikos įmonėms už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą taisykles;
10.35. pagal kompetenciją taiko Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (Žin., 1985, Nr. 1-1) nustatytas poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus;
10.36. pagal kompetenciją vykdo energijos vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos valstybinę priežiūrą;
10.37. užtikrina kiekvienam vartotojui galimybę naudotis duomenimis apie jo suvartotą energiją, taip pat apibendrintų energijos vartojimo duomenų, nenurodant vartotojų asmens duomenų, teikimą nacionaliniu lygmeniu lengvai suprantama Komisijos nustatyta forma ir galimybę visiems vartotojams naudotis šiais apibendrintais duomenimis;
10.371. užtikrina elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojams visos reikiamos informacijos apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus teikimą;
10.38. išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, atliekant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti, energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos, taip pat vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų;
10.39. konsultuojasi ir glaudžiai bendradarbiauja su Energetikos ministerija, Konkurencijos taryba, kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), veikiančia pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, taip pat su kitų valstybių narių reguliavimo institucijomis ir Europos Komisija;
10.40. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skirsnio nustatyta tvarka teikia ūkio subjektams konsultacijas ir kitokią metodinę pagalbą;
10.41. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 9, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 4-108 (2013-01-12)(papildyta 10.221
, 10.371 punktais)

III. komisijos TEISĖS

11. Komisija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisės aktuose nustatytas teises:
11.1. prižiūrėti asmenų veiklą elektros, gamtinių dujų, šilumos, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose ir priimti teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis asmenims privalomus vykdyti sprendimus;
11.2. gauti iš valstybės institucijų, įskaitant ir jų turimą Europos Sąjungos institucijų bei kitų valstybių narių disponuojamą informaciją, ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, įmonių, kurioms kainas ar tarifus nustato (derina) Komisija, visą informaciją, būtiną įstatymų nustatytoms pareigoms atlikti;
11.3. teikti Vyriausybei, Energetikos ministerijai, savivaldybėms pasiūlymus dėl reguliuojamos energetikos įmonių veiklos;
11.4. kreiptis į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (ACER) su prašymu pateikti nuomonę, ar Komisijos priimti sprendimai atitinka Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir (ar) Europos Komisijos patvirtintas gaires;
11.5. pateikti rinkos dalyviams tam tikrą iš energetikos įmonių gautos informacijos apie sandorius dalį, jeigu komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikoma informacija apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus sandorius nebus atskleista;
11.6. sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kitų valstybių narių reguliavimo institucijomis;
11.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertinti jos patikimumą, nepažeisdama komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.
12. Komisija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Komisijos veikla organizuojama vadovaujantis Komisijos pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), kitais planavimo dokumentais. Komisijos strateginiai veiklos planai skelbiami Komisijos interneto svetainėje. Komisijos strateginio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Komisijos pirmininkas.
14. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Komisija.
15. Komisiją sudaro 5 nariai. Komisijos pirmininką ir 4 narius Respublikos Prezidento teikimu 5 metams skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas).
16. Komisijos pirmininkas iš paskirtų Komisijos narių skiria pirmininko pavaduotoją.
17. Komisijos pirmininkas ir (ar) jos nariai, kurių kadencija pasibaigusi, savo pareigas eina tol, kol bus paskirtas naujas Komisijos pirmininkas ir (ar) jos nariai.
18. Komisijos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro laipsnio ar jam prilygintą) išsilavinimą. Komisijos nariui neleidžiama verstis veikla, nesuderinama su valstybės tarnyba. Komisijos narys negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) valstybės tarnautojams nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų.
19. Komisijos pirmininkas ir jos nariai atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje numatytais pagrindais.
20. Komisijos narį atleisti iš pareigų prieš terminą Seimui siūlo Respublikos Prezidentas. Į atleistų prieš terminą Komisijos narių vietas Seimas Respublikos Prezidento teikimu 5 metams skiria kitus asmenis.
21. Komisija atsako už savo nutarimų pagrįstumą ir teisėtumą. Komisijos nutarimai priimami vardiniu balsavimu. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 Komisijos nariai, įskaitant jos pirmininką. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
22. Komisija, atlikdama savo funkcijas, yra nepriklausoma ir nešališkai ir skaidriai veikia pagal įgaliojimus. Šiuo tikslu:
22.1. Komisija yra teisiškai atskirta ir funkciniu požiūriu nepriklausoma nuo bet kurio kito viešojo ar privataus asmens;
22.2. Komisijos pirmininkas, jos nariai, Komisijos administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai veikia nepriklausomai nuo visų rinkos interesų, atlikdami savo pareigas, nesiekia gauti jokių Vyriausybės arba bet kurio kito viešojo ar privataus asmens tiesioginių nurodymų ir jų nevykdo. Šis reikalavimas neturi įtakos Seimo ir Vyriausybės nustatytos valstybės strategijos ir valstybės politikos įgyvendinimui, taip pat glaudžiam bendradarbiavimui su kitomis valstybės institucijomis.
23. Pasibaigus kalendoriniams metams, Komisija per 4 mėnesius parengia praėjusių metų veiklos ataskaitą, paskelbia ją savo interneto svetainėje ir pateikia Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei.
24. Komisijos pirmininkas:
24.1. vadovauja Komisijos darbui;
24.2. atstovauja Komisijai visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat užsienyje;
24.3. Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Komisijos posėdžius, viešuosius aptarimus ir jiems vadovauja;
24.4. pasirašo Komisijos priimtus nutarimus;
24.5. tvirtina Komisijos administracijos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir aprašymus;
24.6. disponuoja Komisijai skirtomis lėšomis pagal patvirtintą sąmatą;
24.7. sudaro sutartis Komisijai priskirtais klausimais;
24.8. priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Komisijos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas (jeigu įstatymų nustatytais atvejais nepaveda to daryti atitinkamam institucijos valstybės tarnautojui);
24.9. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;
24.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
25. Komisijos pirmininko ir jos narių darbo apmokėjimas nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2271). Komisijos pirmininkui ir jos nariams Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ir kiti įstatymai. Komisijos pirmininkas ir jos nariai už atliktas vienkartines ypač svarbias užduotis gali būti skatinami vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Sprendimą dėl Komisijos pirmininko ir jos narių skatinimo priima Respublikos Prezidentas.
26. Komisijos veiklą užtikrina Komisijos administracija, kurios veiklą pagal Komisijos vidaus tvarką organizuoja administracijos direktorius.
27. Komisijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausią leistiną pareigybių skaičių nustato Seimo valdyba.
28. Komisijos administracija atlieka šias pagrindines funkcijas:
28.1. rengia Komisijai pasiūlymus jos kompetencijai priskirtais klausimais;
28.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinami Komisijos priimti sprendimai;
28.3. rengia Komisijos nutarimų projektus;
28.4. atlieka kitas Komisijos administracijos struktūrinių padalinių nuostatuose nustatytas funkcijas.
281. Komisija steigia informacijos centrą, skirtą elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojams visai reikiamai informacijai apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus teikti, ir techniškai ir materialiai jį aprūpina.
Papildyta punktu:
Nr. 9, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 4-108 (2013-01-12)

29. Komisijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas Komisijoje tvarką, atsakomybės, darbo užmokesčio mokėjimo, socialinių ir kitų garantijų suteikimo ir kitas nuostatas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. 

V. KOMISIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ


30. Komisijos finansinį ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Komisijos vidaus auditą atlieka Komisijos Vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 9, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 4-108 (2013-01-12)


31. Komisijos finansų kontrolę atlieka Komisijos pirmininko paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
32. Komisijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Komisijos pirmininkas. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Komisija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-28 15:26