Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.
Komisija įkurta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu. Pirmosios Komisijos narius 1997 m. vasario 10 d. paskyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas.
Nuo 2008 m. lapkričio mėn. Komisijos nariai Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu yra skiriami Lietuvos Respublikos Seimo.


Komisijos misija

Užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams.

Komisijos strateginis tikslas

Užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią energetinių sektorių nepriklausomo reguliavimo sistemą.

Komisijos veiklos kryptys:


Komisijos veiklos sritys:


Komisijos strateginis tinklelis


Komisijos veiklos teisiniai pagrindai
Komisija savo veikloje vadovaujasi Energetikos įstatymu, Elektros energetikos įstatymu, Gamtinių dujų įstatymu, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais, Komisijos darbo reglamentu.


Komisijos valdymas
Komisiją sudaro penki nariai. Komisijos pirmininką ir keturis narius Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia Seimas. Šiuo metu Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė, kurią Seimas paskyrė 2010 m. sausio 21 d.


Komisijos sprendimų priėmimo procesas
Komisijos sprendimai įstatymų leidėjo deleguotose srityse priimami viešuose Komisijos posėdžiuose. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisija sprendimus priima balsuodama, sprendimai įforminami nutarimais. Komisijos narys turi teisę nesutikti su daugumos Komisijos narių nuomone posėdyje svarstomais klausimais. Tokiu atveju Komisijos narys žodžiu ir (ar) raštu išdėsto savo nuomonę, kuri užfiksuojama posėdžio protokole.


Komisijos atskaitomybė
Komisija – Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga viešojo administravimo institucija. Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Komisija parengia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, ją paskelbia savo interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Komisijos finansinį ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.


Komisijos veiklos organizacija
Komisijos funkcijoms įgyvendinti sudaroma Komisijos administracija, susidedanti iš departamentų ir juose esančių skyrių bei savarankiškų skyrių, kuriems vadovauja Administracijos direktorius. Komisijos kolektyvą sudaro valstybės pareigūnai, t. y. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Komisijos nariai pasiskirstę kuruojamos veiklos sritimis taip:
Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė vadovauja Komisijos darbui ir kuruoja elektros sektoriaus klausimus;
Komisijos narys Darius Biekša kuruoja klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais bei nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, ginčų, kilusių šilumos sektoriuje, nagrinėjimą, centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodologijos bei visus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo taikymo sritimi;
Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė kuruoja vartojimo ginčų, kilusių šilumos sektoriuje, nagrinėjimą, šilumos paskirstymo metodų, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, transporto bei atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus klausimus;
Komisijos narys Žilvinas Klimka kuruoja korupcijos prevencijos klausimus, vartojimo ginčų ir ginčų, kilusių elektros energetikos sektoriuje bei gamtinių dujų sektoriuje, nagrinėjimą;
Komisijos narys Vygantas Vaitkus kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo bei gamtinių dujų sektoriaus klausimus.


Komisijos administraciniai gebėjimai
Komisijoje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių kompetencija ir patirtis energetikos srityje vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse organizacijose. 100 proc. Komisijos darbuotojų turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, vienas darbuotojas yra apgynęs daktaro disertaciją.
Siekiant ugdyti Komisijos darbuotojų kompetencijas ir gerinti vartotojų aptarnavimo kokybę, 2010–2012 metais buvo įgyvendinti du Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai: „Piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“ ir „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas“.


Asmenų aptarnavimas Komisijoje
Vartotojų patogumui Komisijos tinklalapyje yra elektroninio klausimo sistema, kuri leidžia paprastai ir patogiai pateikti elektroninį paklausimą. Jeigu vartotojas nori pateikti prašymą ar skundą, jis gali naudoti parengtą formą, kurią užpildytą ir pasirašytą Komisijai galima įteikti asmeniškai arba atsiųsti paštu, o norint pateikti elektroniniu būdu – būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Komisijos darbo metu vartotojai bendruoju informacijos telefonu gali kreiptis į Bendrąjį informacijos centrą (aptarnaujama be pietų pertraukos), kuris teikia vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. Prireikus, Komisijos darbuotojai nukreips interesantą į atitinkamą Komisijos struktūrinį padalinį. Du kartus per savaitę pasibaigus darbo valandoms vartotojų prašymus priima ir juos konsultuoja Komisijos specialistai.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-31 09:04