Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Korupcijos prevencija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos pirmininko 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. O1-102


VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) kovos su korupcija programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346; 2011, Nr. 77-3727), ir kitais teisės aktais.
2. Programoje numatomos korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimo bei šalinimo, atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimo gairės, kurios taikomos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) veikloje. Programoje išskiriamos prioritetinės kovos su korupcija sritys, kuriose yra didžiausia tikimybė pasireikšti korupcijai, daugiausia prielaidų ir sąlygų piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.
3. Programa yra skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti jos pasireiškimo tikimybę.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas), kuris nuosekliai susietas su aiškiai identifikuotomis Komisijos veiklos sritimis, nustatytomis atlikus Komisijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatas. 


II. KOMISIJOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

Remiantis Komisijos pirmininko 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. O1-74 sudarytos Komisijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo komisijos (toliau - Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija) atlikta analize ir 2013 m. rugsėjo 27 d. parengta Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija suskirstė Komisijos veiklos sritis pagal vykdomų funkcijų rūšis ir išskyrė šias Komisijos vykdomų funkcijų grupes:
1) valstybės reguliuojamų kainų nustatymas;
2) energetikos įmonių veiklos kontrolė;
3) energetikos įmonių licencijavimas;
4) energetikos įmonių veiklos priežiūra;
5) skundų ir ginčų dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo nagrinėjimas.

Nustatyta, jog Komisijos veikla atitinka 3 iš 7 korupcijos pasireiškimo tikimybių kriterijus, pagal kuriuos Komisijos veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:
1) pagrindinės Komisijos funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
2) Komisijos veikla yra susijusi su leidimų suteikimu ar apribojimu;
3) Komisija daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Siekiant valdyti korupcijos rizikos veiksnius ir iki minimumo sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę atitinkamose Komisijos veiklos srityse bei siekiant užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Komisijos darbuotojų veiklą, Komisijoje įgyvendinta Kovos su Korupcija 2012–2013 metų programa, patvirtinta Komisijos pirmininko 2012 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. O1-45. Programoje buvo numatytos korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimo bei šalinimo, atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimo gairės Komisijos veikloje. Programoje buvo išskirtos prioritetinės kovos su korupcija sritys, kuriose yra didžiausia tikimybė pasireikšti korupcijai, daugiausia prielaidų ir sąlygų piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Komisija vykdė šios programos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą, bei parengtą ataskaitą ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo skelbia viešai.
Remiantis Komisijos Teisės skyriaus 2013 m. liepos 1 d. ataskaitoje „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija 2012–2013 metų programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo“ formuluojamomis išvadomis, 2012–2013 metų Programos Priemonių planas buvo vykdomas nuosekliai laikantis Programos nuostatų, principų bei strateginių tikslų. Programos priemonių realizavimas 2012–2013 metais sudarė sąlygas kryptingam korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimui.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Pagrindinis Programos tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos atsiradimo ir (ar) pasireiškimo prielaidas ir sąlygas Komisijos veiklos srityse, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė.
6. Pagal Komisijos veiklos sritis išskiriami šie specialieji programos tikslai ir uždaviniai:
6.1. teisėkūros srityje:
6.1.1. tikslas – užtikrinti viešumą ir skaidrumą Komisijai priimant sprendimus;
6.1.2. uždavinys – didinti viešumą ir skaidrumą teisėkūros procese;
6.2. valstybės reguliuojamų kainų nustatymo srityje:
6.2.1. tikslas – diegti inovatyvias, visuomenei ir vartotojams lengvai suprantamas informacijos pateikimo formas bei užtikrinti nuolatinį Komisijos atskaitingumą visuomenei;
6.2.2. uždavinys – tobulinti kainodaros reikalavimus nustatantį teisinį reglamentavimą ir vienodinti jo taikymo praktiką, įdiegti efektyvų vidinės kontrolės mechanizmą ir užtikrinti jo veikimą, siekiant įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą;
6.3. energetikos įmonių veiklos kontrolės srityje:
6.3.1. tikslas – mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas ir sąlygas atliekant Komisijos kompetencijai priskirtas funkcijas ir taikant poveikio priemones juridiniams ir fiziniams asmenims;
6.3.2. uždavinys – nuolat tobulinti reguliuojamų įmonių kontrolės ir priežiūros mechanizmą;
6.4. energetikos įmonių licencijavimo srityje:
6.4.1. tikslas – gerinti administracinių paslaugų teikimo kokybę;
6.4.2. uždavinys – užtikrinti su energetikos veikla susijusių licencijų ir leidimų išdavimą teisės aktų nustatytais terminais ir sąlygomis;
6.5. energetikos įmonių veiklos priežiūros srityje:
6.5.1. tikslas – didinti energetikos įmonių veiklos priežiūros skaidrumą ir mažinti energetikos įmonėms tenkančią administracinę naštą;
6.5.2. uždavinys – tobulinti energetikos įmonių veiklos priežiūros procedūras, didinant jų skaidrumą ir efektyvumą;
6.6. skundų ir ginčų dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo nagrinėjimo srityje:
6.6.1. tikslas – užtikrinti nešališką skundų ir ginčų nagrinėjimo procesą teisės aktuose nustatytais terminais ir sąlygomis;
6.6.2. uždavinys – teisinėmis, organizacinėmis priemonėmis tobulinti korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, vidaus priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
6.7. viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje:
6.7.1. tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ar paslaugų pirkimą;
6.7.2. uždavinys – didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo viešumą, skaidrumą ir kontrolę.

 IV. SIEKIAMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

7. Įgyvendinus Programos priemones, siekiama tokių rezultatų:
7.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
7.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
7.3. padidinti visuomenės pasitikėjimą Komisijos veikla.
8. Programos efektyvumas vertinamas pagal šiuos bendrus kriterijus:
8.1. Lietuvos korupcijos suvokimo indekso lygį;
8.2. įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytį.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

9. Programa įgyvendinama pagal Priemonių planą, kuriame numatyti Programos įgyvendinimo veiksmai ir priemonės, jų įvykdymo terminai bei vykdytojai. Priemonių planas yra neatskiriama Programos dalis.
10. Programos įgyvendinimą ir jos Priemonių plano vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.
11. Programa bei Priemonių planas peržiūrimi, keičiami ir (ar) papildomi Komisijos pirmininko ar jo įgalioto Komisijos nario sprendimu.
12. Už Programos ir jos Priemonių plano nuostatų įgyvendinimą atsakingi Komisijos struktūriniai padaliniai pagal jų kompetencijai Priemonių plane priskirtas antikorupcines priemones. Programos ir Priemonių plano įgyvendinimą organizuoja Komisijos Administracijos direktorius.
13. Komisijos Teisės skyrius vykdo Priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. Skyrius periodiškai, kartą per metus, tai yra iki einamųjų metų liepos 1 d., pateikia Priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaitą bei pasiūlymus Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam Komisijos nariui.


Priedas:

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

Vykdytojas

Planuojamas rezultatas

1.

Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba, kitomis korupcijos prevenciją vykdančiomis įstaigomis korupcijos prevencijos srityje

Nuolat

Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas  Komisijos narys

Operatyvi informacijos sklaida ir mainai

2.

Didinti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičių Komisijoje

Nuolat

Bendrasis informacijos centras

Skaidrus ir supaprastintas paslaugų teikimo ir administravimo procesas

3.

Užtikrinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą Komisijoje

Nuolat

Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas  Komisijos narys, Teisės skyrius

Vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai

4.

Užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų deklaravimo procesą

Nuolat

Administracijos direktorius,
Veiklos valdymo  skyrius

Tinkamas privačių interesų deklaracijų užpildymo ir pateikimo procedūros įgyvendinimas

5.

Peržiūrėti Komisijos interneto svetainę ir užtikrinti, kad joje pateikiama informacija būtų aiški ir lengvai pasiekiama

Nuolat

Veiklos valdymo  skyrius, Bendrasis informacijos centras

Komisijos interneto svetainės turinio atitiktis teisės aktų reikalavimams

6.

Operatyvus asmenų skundų dėl Komisijos darbuotojų galimo piktnaudžiavimo tyrimas ir sprendimų priėmimas

 

Nuolat

Administracijos direktorius,
Teisės skyrius

Korupcijos pasireiškimo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi sumažinimas, vykdant Komisijai priskirtas funkcijas

7.

Komisijos priimamų sprendimų viešinimas

Nuolat

Veiklos valdymo  skyrius

Visuomenės supažindinimas su svarbiausiais Komisijos sprendimais

8.

Peržiūrėti, analizuoti ir nuolat tobulinti Komisijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir jų organizavimo priežiūrą; didinti elektroniniu būdu atliekamų viešųjų pirkimų skaičių

Nuolat

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Teisės skyrius

Skaidresnis viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas bei priežiūra

9.

Peržiūrėti ir išanalizuoti galimybes supaprastinti administracinių paslaugų ir kitų Komisijos atliekamų funkcijų vykdymo procedūras; prireikus, parengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo

Kartą per metus, iki gegužės mėn. 31 d.

Komisijos struktūrinių padalinių vadovai, Administracijos direktorius, Vidaus audito skyrius

Efektyvesnis teisės aktų reikalavimų, nustatančių Komisijos funkcijas, įgyvendinimo mechanizmas; sumažinta administracinė našta verslui

10.

Anoniminių apklausų ir anketų būdu įvertinti visuomenės požiūrį į korupcijos pasireiškimo Komisijos veikloje sąlygų ir prielaidų tikimybės dydį bei įvertinti visuomenės pasitikėjimą Komisija ir jos priimamais sprendimais

Kartą per metus, iki gegužės mėn. 31 d.

Bendrasis informacijos centras

 

Visuomenės nuomonės apie korupcijos lygį Komisijos veikloje nustatymas ir pasitikėjimo institucijos veikla masto įvertinimas

Kovos su korupcija 2012–2013 metų programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaita


Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-14 10:12