Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Ūkio subjektų priežiūra
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
Planinių patikrinimų planas
Veiklos patikrinimai
Konsultavimas dėl teisės aktų taikymo
Atsiliepimai
Ataskaitos


Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai 

Teisės aktų, reglamentuojančių Komisijos veiklą, atliekant licencijuojamos veiklos priežiūrą, ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas patvirtintas Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-231.
Teisės aktų sąrašas skelbiamas Komisijos internetiniame puslapyje.
Pagrindiniai principai, susiję su Komisijos vykdoma reguliuojamų ūkio subjektų priežiūra, išdėstyti Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-155.
Komisijos planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų planą įsakymu tvirtina Komisijos pirmininkas.


                                             Komisijos planinių patikrinimų 2014 m. planas 

Eil. Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

Numatyto patikrinimo laikas

Patikrinimo tikslas

Atskaitingas padalinys

Pradžia

Pabaiga

1.

VĮ „Visagino energija“

2014-04-01

2014-07-01

Įvertinti sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų 2013 metais

Šilumos skyrius

2.

UAB „Skuodo šiluma“

2014-05-05

2014-09-01

Įvertinti sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų 2013 metais

Šilumos skyrius

3.

LITGRID AB

2014-02-15

2014-08-15

Įvertinti 2011-2013 m. į reguliuojamų paslaugų kainas įtrauktų ir faktiškai patirtų sąnaudų pagrįstumą.

Elektros skyrius

4.

AB LESTO

2014-03-15

2014-09-15

Įvertinti 2011-2013 m.  į reguliuojamų paslaugų kainas įtrauktų ir faktiškai patirtų sąnaudų pagrįstumą.

Elektros skyrius

5.

BALTPOOL UAB

2014-02-15

2014-08-15

Įvertinti VIAP lėšų administravimo veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams už 2013 metus.

Elektros skyrius Atsinaujinančių išteklių skyrius

6.

LITGRID AB

2014-02-15

2014-08-15

Įvertinti VIAP lėšų administravimo veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams už 2011-2012 metus.

Elektros skyrius Atsinaujinančių išteklių skyrius

7.

AB LESTO

2014-02-15

2014-08-15

Įvertinti veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams VIAP lėšų srityje  
2011-2013 metus.

Elektros skyrius

Atsinaujinančių išteklių skyriusVeiklos patikrinimai

Ūkio subjektų priežiūra skirta teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.
Ūkio ministerija yra parengusi informacinio pobūdžio lankstinuką „Verslininkams apie inspektavimą“, kuriame supažindinama su pagrindinėmis verslininko teisėmis ir pareigomis. Lankstinuką
atsisiųskite.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.
Neplaninis patikrinimas atliekamas tuo atveju, jei Komisija gauna informacijos dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

Informacija apie Komisijos 2013 m. atliktų patikrinimų rezultatus bus paskelbta artimiausiu metu.

2012 metais Komisija atliko 5 planinius tikslinius ūkio subjektų veiklos patikrinimus.

Eil. Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

Patikrinimas

Patikrinimo_tikslas

Nustatyti_pažeidimai_____

Paskutinis patikrinimas

Pradžia/
pabaiga


1.

UAB "Nemėžio komunalininkas"

Netikrinta

2012-11-05/
2012-12-21

Tikslinis. Įvertinti sąnaudų pasiskirstymą tarp vykdomų veiklų 2010-2011 metais, patikrinti nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimo teisingumą ir pajamų, gautų iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo, panaudojimą.

Administracinių (veiklos) sąnaudų priskyrimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloms pažeidimas.
2010 ir 2011 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Veiklos ir plėtros plano vykdomo nukrypimai.

2.

UAB "Litesko" filialas "Druskininkų šiluma"

Netikrinta

2012-06-04/
2012-08-31

Tikslinis. Įvertinti sąnaudų paskirstymą tarp filialo vykdomų veiklų 2006-2011 metais, taip pat UAB "Litesko" centro sąnaudų paskirstymą tarp filialų.
Esminių pažeidimų nenustatyta.

3.

AB "Klaipėdos energija"

Netikrinta

2012-08-20/
2012-10-19

Tikslinis. Įvertinti sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų 2010-2011 metais.

Esminių pažeidimų nenustatyta.

4.

UAB "Fortum Heat Lietuva"

Netikrinta

2012-07-15/
2012-09-15

Tikslinis. Įvertinti sąnaudų paskirstymo tarp veiklų, materialinių ir joms prilygintų sąnaudų, kitų sąnaudų ir nedetalizuotų sąnaudų pagrįstumą.

Bendrovė skirstymo veiklos sąnaudų ataskaitose pateikė nusidėvėjimo sąnaudas, suskaičiuotas remiantis netinkamais nusidėvėjimo normatyvais.
UAB „Fortum Heat Lietuva“ Komisijai teikdama ekonomiškai pagrįsto turto duomenis teikė balansinę bendrovės turto vertę, kurios skaičiavimas neatitinka Turto vertės nustatymo principų reikalavimų.
Į sąnaudas tarp veiklų įtraukiamos sąnaudos, kurios nėra nurodytos UAB „Fortum Heat Lietuva“ veiklos sąnaudų atskyrimo principuose.

5.
UAB "Elektros energijos prekyba"
Netikrinta
2012-04-02/
2012-05-25
Tikslinis. Įvertinti finansinį pajėgumą.

2012 metais taip pat atlikti UAB „Vilniaus energija“ ir SKY ENERGY GROUP, UAB neplaniniai veiklos patikrinimai.


2013 m. I pusm. Komisija išnagrinėjo ir pateikė išsamius raštiškus atsakymus į 412 vartotojų skundus ir prašymus bei išnagrinėjo 1 ginčą elektros sektoriuje. Pagal sektorius vartotojų skundai / prašymai pasiskirsto taip: šiluma – 302, dujos – 21, elektra – 33, vanduo – 16, atsinaujinantys energijos ištekliai – 31, kita – 10.

2012 metais Komisija išnagrinėjo ir pateikė išsamius raštiškus atsakymus į 872 vartotojų skundus ir prašymus (2011 metais – 914, 2010 metais – 744, 2009 metais – 336).
Vartotojai, kaip ir ankstesniais metais, dažniausiai kreipėsi dėl įmonių veiklos šilumos ūkio sektoriuje – 660 skundų ir prašymų, elektros energetikos sektoriuje – 63, gamtiniu dujų sektoriuje – 31, atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje – 61,vandens sektoriuje – 43, kita – 8.